កម្មវិធី Exchange Program ទៅប្រទេសជប៉ុន

ស្ថានទូតជប៉ុនបមរចាំប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបដំណឹងពិសេសសម្រាប់និសិ្សតឆ្នាំទី៣ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។

ឱកាសចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជនJENESYS 2017 បានមកដល់ហើយ។  ស្ថានទូតជប៉ុន នឹងរៀបចំជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជននៅខែមករាឆ្នាំ២០១៨ នៅប្រទេសជប៉ុន។

ស្ថានទូតជប៉ុនចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចូលរួមប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រស្ថានទូតជប៉ុន៖ http://www.kh.emb-japan.go.jp/index-e.htm

Facebook Comments