អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី

អាហារូបករណ៍នេះគឺសម្រាប់សិស្សពូកែមកពីបណ្តាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីទៅសិអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យដល់ល្បីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី ( National University of Singapore) ។

លក្ខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស

បេក្ខជនត្រូវតែ:

 1. Be citizens of an ASEAN* member country, excluding Singapore
 2. Have strong leadership qualities and potential
 3. Present good co-curricular activities records
 4. Possess outstanding high school results
 5. Be applying for admission to a full-time undergraduate degree programme at NUS

ASEAN member countries: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam

អាហារូបករណ៍ដែលផ្តល់ជូន
 1. Tuition fees (after MOE Tuition Grant Subsidy)
 2. S$5,800 annual living allowance
លក្ខខណ្ឌរបស់អាហារូបករណ៍
 1. The scholarship is offered to read an undergraduate course at NUS and is tenable for the normal course duration. Scholarships offered can be transferred across courses, excluding Dentistry, Law, Medicine and Music.  There are limited scholarships for Dentistry, Law and Medicine due to the highly competitive nature of these courses.
 2. While there is no bond attached to the ASEAN Undergraduate Scholarship, students are required to take up the MOE Tuition Grant to receive the scholarship. Singapore Permanent Residents and international students who take up the MOE Tuition Grant will be bonded under the terms of the Tuition Grant, to work for a Singapore-registered company for 3 years immediately upon graduation. Scholars admitted to Dentistry and Medicine will be required to undertake a service bond with the Singapore Ministry of Health for 5 and 6 years respectively.
 3. Recipients of the scholarship (scholars) may not concurrently hold any other scholarship, fellowship, bursary, grant, award or allowance without prior approval from the University.
 4. The scholarship will be monitored and renewed every semester provided the scholar maintains a Cumulative Average Point (CAP) of at least 3.5 (or equivalent) and good conduct.
 5. Scholars are restricted to 1 semester of the overseas programme(s) (including but not restricted to NUS Overseas Colleges and overseas Student Exchange Programme) for the entire course of their undergraduate studies.
 6. Scholars will be required to take part in community involvement programmes or projects deemed appropriate and/or directed by the University.
 7. NUS does not guarantee and/or provide scholars with employment upon graduation.
 8. If the scholar decides to withdraw from the University and/or terminate the scholarship prematurely, the University reserves the right to impose repayment of all scholarship monies disbursed to the scholar.
 ការដាក់ពាក្យនិងការជ្រើសរើសបេក្ខជនជ័យលាភី
 1. All applicants for undergraduate admission to NUS will be considered automatically for the scholarship through their applications for admission.
 2. Applicants will be assessed on their suitability for the scholarship, based on the strength of their applications and/or their performance in the scholarship selection interview(s), if shortlisted.
 3. Applicants shortlisted for the selection interview(s) will be informed via e-mail and will be required to provide a submission furnishing their co-curricular activity and other achievements, and a personal statement, before the interview(s). Selection interviews will be conducted from January to July, and shortlisted candidates will be informed of the scholarship outcomes by mid-July.
 4.  NUS reserves the right not to award any scholarship if there are no candidates of sufficient merit. The decision of the selection committee is final. Enquiries or disputes surrounding its decisions will not be entertained.

បើសិនជាមានសំណួរ  ឬខំងល់ទាក់ទងនឹងអាហារូបករណ៍សូមចុចខាងក្រោមនេះ៖

Please submit your scholarship enquiries here.

លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រដើមបាន៖

http://www.nus.edu.sg/oam/scholarships/freshmen/nsg/scholarship-nsg-aus.html

Facebook Comments