កម្មវិធី YSEALI Professional Fellows Spring 2018

YSEALI Professional Fellows Program​ គឺជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៍ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ។ YSEALI Professional Fellows Program​ ផ្តល់អ្នកចូលរួមនូវការស្នាក់នៅរយៈពេល​ ៥សប្តាហ៍​ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅតាម អង្គការ ការរិយាល័យរដ្ឋាភិបាល និងកន្លែងតាក់តែងច្បាប់។

កម្មវិធី​នេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២១ មេសា ដល់ ០២ មិថុនា​ ឆ្នាំ ២០១៨។

លក្ខខណ្ឌ​ជ្រើសរើស:

  • មានអាយុ​ ២៥-៣៥ឆ្នាំ បច្ចុប្បន្នជាអ្នកមានការងារ និងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ រាប់ត្រឹមថ្ងៃដែលដាក់ពាក្យ
  • មានស្នាដៃល្អចំពោះ សហគមន៍ ស្ថាប័ន ឬក្រុមហ៊ុន
  • អាចនិយាយ និងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបាន
  • ជាប្រជាជនក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០

ការដាក់ពាក្យនិង​កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់៖ ដាក់​ពាក្យ Online ដោយ​ចូល​ទៅកាន់​តំណរភ្ជាប់តាម​ផ្នែក​ជំនាញ​នីមួយៗដូច​​ខាង​ក្រោម

  • ផ្នែក Economic Empowerment៖ Online Application (deadline: November 13, 2017)
  • ផ្នែក Environmental Sustainability៖ Online Application (deadline: November 6, 2017)
  • ផ្នែក Legislative Process and Governance៖ Online Application (deadline: November 17, 2017)
  • ផ្នែក Civic Engagement៖ Online Application (deadline: November 15, 2017)

ចុចទីនេះClickHereដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Disclaimer: The information in this article is purely for information sharing only. While we are committed to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind.

Facebook Comments