អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ទៅប្រទេសថៃ ២០១៨

បើសិនជាបងប្អូនមានបំណងទៅសិក្សានៅបរទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ស្នើសុំអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យMae Fah Luang University នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ឆ្នាំ២០១៨បាន។  សូមអានការរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

– ឯកទេស៖
១. Food Science and Technology
២. Public Health
៣. Business Administration
– កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
– បំពេញពាក្យ Online ៖ https://goo.gl/QjjEnG
– ដាក់ពាក្យទៅកាន់ទីតាំងទាំងបីដូចខាងក្រោម៖
១. ស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជា
២. សកលវិទ្យាល័យMae Fah Luang University
៣. ក្រសួងអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

ប្រភពពត៌មាន៖ ក្រសួងអប់រំយុវជននឹងកីឡា

::គេហទំព័រ៖ www.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.google.com/+moeys | www.twitter.com/moeyscambodia
::ទំព័រធនធានអប់រំ៖ www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញ YouTube៖ www.youtube.com/moeyscambodia

Facebook Comments