អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ លើមុខជំនាញផ្សេងៗ

បើលោកអ្នកចង់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសសូមអាននូវការប្រកាសដែលមានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសូមប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ជូនសិស្ស និស្សិតកម្ពុជា ដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត បណ្ឌិត នៅសកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩។

បេក្ខជន និងបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍លើ គេហទំព័រ http://www.a2ascholarships.iccr.gov.in/ បន្ទាប់មកសូមផ្ញើសំណុំបែបបទទាំងនោះ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធមកលោក Adarsh Kumar Mishra មន្ត្រីផ្នែកអប់រំនៃស្ថានទូតឥណ្ឌា តាមរយៈអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌា អាគារលេខ ៥០-៥២ ផ្លូវ ២១៤ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ (ទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ២១០ ៩១២/១៣) ។ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភះ ២០១៨ ។
សម្រាប់ពត៌មានលំអិតអំពីសាកលវិទ្យាល័យនិងមុខវិជ្ជាសិក្សា សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ A2A ដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើ។
បេក្ខជន និងបេក្ខនារីជាប់ការជម្រុះ នឹងត្រូវទាក់ទងសម្រាប់ការប្រឡងសមត្ថភាពជំនាញភាសាអង់គ្លេសនៅស្ថានទូត។

Government of India has announced the following Scholarship for
meritorious Cambodian candidates for pursuing Undergraduate/Post Graduate and Higher Studies in Indian Universities for the Year 2018-19. Interested and eligible candidates may like to Register and apply online at the Admission to Alumni (A2A) link : http://www.a2ascholarships.iccr.gov.in/ and thereafter submit the printed Application Form with copy of relevant documents to Mr. Adarsh Kumar Mishra, Attaché (Education & Culture), Embassy of India, No.50-52, Street 214, Phnom Penh (Tel: 023-210912/13). The last date for receipt of completed application forms at the Embassy is 05 th February, 2018. The details of Universities and the available courses are available on the homepage of the A2A website given above. Shortlisted candidates will be called for a qualifying English language proficiency test at the Embassy.

Facebook Comments