អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tsukuba នៅប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់វគ្គចូលរៀននៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ត្រូវទទួលការយល់ព្រមក្នុងការចូលរៀនថ្នាក់ MA/PhD នៅវិទ្យាស្ថាន
  • មានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬមានសម្លៃស្មើ
  • មានបទពិសោធន៍ធ្វើការពេញម៉ោងរយៈពេល២ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃដាក់ពាក្យ
  • អាចនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេស ជំនាញទំនាក់ទំនង
  • មានអាយុមិនលើសពី៣៥ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃដាក់ពាក្យ
  • មានសុខភាពល្អ
  • យល់ព្រមត្រឡប់មកប្រទេសវិញ ក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សា
  • មិនមែនជាបុគ្គលិករបស់ ADB
  • មិនទាន់ចូលរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតណាមូយ។

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ២៨ កុម្ភៈ ២០១៨ 

ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់៖ http://pepp.hass.tsukuba.ac.jp/admission/

អានការណែនាំក្នុងការដាក់ពាក្យ http://pepp.hass.tsukuba.ac.jp/admission/pdf/application_instruction01.pdf

ពាក្យស្មើសុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ http://pepp-oas.hass.tsukuba.ac.jp/

 

Facebook Comments