អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសប្រ៊ុយណេ

ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេបានប្រកាសពីអាហារូបករណ៍ The Government of Brunei Darussalam Scholarship សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ វិទ្យាស្ថានដែលបានបេក្ខជន/បេក្ខនារីអាចជ្រើសរើសបានរួមមាន៖

  • Universiti Brunei Darussalam (UBD),
  • Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA),
  • Universiti Teknologi Brunei (UTB) and
  • Politeknik Brunei (PB)

លក្ខខណ្ឌ៖

បេក្ខជនត្រូវតែជា៖

  • ប្រជាជននៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន, Commonwealth, OIC
  • ជាមន្រ្តីនៃ(រាជ)រដ្ឋាភិបាល
  • ត្រូវបានលិខិតបញ្ញាក់ពីសុខភាព (អានលម្អិតនៅក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អាហារូបករណ៍)
  • ត្រូវមានអាយុចន្លោះពី១៨-២៥សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និង Diploma និងមិនត្រូវមានអាយុលើសពី៣៥ឆ្នាំសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ កក្កដា ២០១៨
  • អាហារូបករណ៍នៃមិនមានសុពលភាពសម្រាប់ប្រជាជនប្រ៊ុយណេ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីកម្មវិធីសិក្សានៅតាមវិទ្យាស្ថាននីមួយៗ៖i)     Universiti Brunei Darussalam– ubd.edu.bn

ii)    Universiti Islam Sultan Sharif Ali– unissa.edu.bn

iii)    Universiti Teknologi Brunei– www.utb.edu.bn

iv)    Politeknik Brunei– pb.edu.bn

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ www.mofat.gov.bn

សម្រាប់ការទាញយកពាក្យ៖ www.mofat.gov.bn/PublishingImages

ដាក់ពាក្យ៖ [email protected]

Facebook Comments