ក្រសួងអប់រំបានផលិតវីដេអូជាជំនួយក្នុងការសិក្សា និងបង្រៀន

ក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា (MoEYS) បាន ផលិត វី ដេ អូ ខ្លី ៗ ហើយ បង្ហោះ នៅក្នុងបណ្តាញ យូ ធូប (Youtube) ផ្លូវការ របស់ ខ្លួនដើម្បី ជា ជំនួយ ដល់ គ្រូ ក្នុង ការ អប់រំ សិស្ស ចាប់ពីថ្នាក់ទីមួយ ដល់ ថ្នាក់ ទី បី ដែល ខ្សែអាត់ វី ដេ អូ និមួយៗដែល មាន រយៈពេល តិច ជាង ២០ នាទី និងបង្ហាញ ពី វិធីសាស្ត្រ បង្រៀនអក្សរ សាស្ត្រ ខ្មែរ គណិត វិទ្យា និង មុខ វិជ្ជា ដទៃ ទៀតជាច្រើន ។

នេះជាបណ្តាញយូធូបផ្លូវការរបស់ក្រសួង Ministry of Education, Youth and Sport Cambodia

 

 

Facebook Comments