ឥតគិតថ្លៃ៖ សៀវភៅរបៀបឆ្លាក់អក្សរខ្មែរ

សៀវភៅ​របៀប​ឆ្លាក់​អក្សរ​ខ្មែរ​បែប​មូល ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបរៀង និង​រចនា​ឡើង​ដោយ​ភិក្ខុ ថេរានុរក្ខិតោ ថាច់សើង ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ឆ្លាក់​ព្យញ្ជនៈ ជើងព្យញ្ជនៈទាំង៣៣តួ ស្រៈ​ពេញ​តួ ស្រៈ​និស្ស័យ លេខ និង​វណ្ណយុត្ត ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ។

សៀវភៅរបៀបឆ្លាក់អក្សរខ្មែរ

Facebook Comments