សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២៖ សៀវភៅ ប្រវត្តិវិទ្យា (សម័យ​អាណាព្យាបាល​បារាំង-ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ទី​២)

សេចក្ដី​សង្ខេប​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​សម្រាប់​ជំនួយ​ស្មារតី​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ ចេញផ្សាយ​ឆ្នាំ​២០១៧ ជា​ឯកសារ​ជំនួយ​ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​សិស្ស​ក្នុង​ការយល់ និង​វិភាគ​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់ៗ ចំណុច​ចម្រូង​ចម្រាស​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ និង​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ការ​ស្រាវជ្រាវ​បន្ថែម។

សៀវភៅ ប្រវត្តិវិទ្យា (សម័យ​អាណាព្យាបាល​បារាំង-ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ទី​២)

Facebook Comments