ឥតគិតថ្លៃ៖ សៀវភៅ​គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់​ទី​៩

គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់​ទី​៩ បោះពុម្ព​ឆ្នាំ​២០១៣ បាន​រៀប​ចំ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ឱ្យ​សិស្ស​នូវ​បំណិន​សំខាន់ៗ​ ដូចជា ៖ ការ​គណនា ដំណោះស្រាយ​ចំណោទ ការ​ប្រើក្រាប ការ​ធ្វើ​វិចារ​គណិតវិទ្យា ក្នុង​គោល​បំណង​អាច​ឱ្យ​សិស្ស​មើល​សៀវភៅ​នេះ​យល់​បាន​ច្រើន​ហើយ​ក៏​អាច​ប្រើប្រាស់​វា​ដើម្បី​ធ្វើការ​ហ្វឹកហាត់​ដោយ​ខ្លួនឯង ។

សៀវភៅ​គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់​ទី​៩

Facebook Comments