គោលការណ៍គ្រឹះទាំង ១០ ក្នុងការសរសេរ Literature Review

អត្ថបទមួយនេះ នឹងភ្ជាប់នូវអត្ថបទដ់ើមជាភាសាអង់គ្លេសទាំងស្រុងពី គោលការណ៍គ្រឹះទាំង ១០ ក្នុងការសរសេរ Literature Review សម្រាប់ចែកចាយដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងស្វែងរកឯកសារដ៏ល្អសម្រាប់អាន។

Ten Simple Rules for Writing a Literature Review
Rule 1: Define a Topic and Audience
Rule 2: Search and Re-search the Literature
Rule 3: Take Notes While Reading
Rule 4: Choose the Type of Review You Wish to Write
Rule 5: Keep the Review Focused, but Make It of Broad Interest
Rule 6: Be Critical and Consistent
Rule 7: Find a Logical Structure
Rule 8: Make Use of Feedback
Rule 9: Include Your Own Relevant Research, but Be Objective
Rule 10: Be Up-to-Date, but Do Not Forget Older Studies

បងប្អូនអានចូលដោនឡុតដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Ten Simple Rules for Writing a Literature Review

Facebook Comments