កម្មវិធី Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨-២០១៩

កម្មវិធីនេះមានរយៈពេលតែ៦សប្ដាហ៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។

មុខវិទ្យាសម្រាប់កម្មវិធី Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) រួមមាន៖

 • ភាសាអង់គ្លេស
 • សិក្សាសង្គម (សិក្សាសង្គម, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ភូមិវិទ្យា …)
 • គណិតវិទ្យា
 • វិទ្យាសាស្ត្រ
 • គ្រូនៃការអប់រំពិសេស (Special Education)

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ជាគ្រូពេញម៉ោងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ ដែលបង្រៀននៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់
 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច៥ឆ្នាំ លើមុខវិជ្ជារភាសាអង់គ្លេស, សិក្សាសង្គម, គណិតវិទ្យា, វិទ្យាលសាស្ត្រ, ឬការអប់រំពិសេស (Special Education)
 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ និងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • មានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬដែលមានតម្លៃស្មើ
 • មានពិន្ទុ Paper Based TOEFL យ៉ាងតិច ៤៥០។ បេក្ខជនដែលជាប់ទៅវគ្គបន្តបន្ទាប់នឹងតម្រូវអោយប្រឡងយកពីន្ទុ TOEFL iBT។
 • មានឆន្ទៈបន្តការបង្រៀនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធី។

ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី៣១ មីនា ២០១៨

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://kh.usembassy.gov/tea-program/

សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ៖ https://oas.irex.org/tea/Logon?ReturnUrl=%2ftea

Facebook Comments