អាហារូបករណ៍ ការអភិវឌ្ឍន៍ថាមពលនិរន្តរភាព

នេះគឺជាកម្មវិធីមិត្តភាព (fellowship program) របស់អង្គការយ៉ូនេស្កូ ផ្តោតលើការបង្កើនសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ក្នុងវិស័យថាមពលបង្កើតថ្មី និងនិរន្តរភាព សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ការសិក្សានេះនឹងធ្វើឡើងនៅស្ថាប័នជំនាញ ក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ដោយប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងការទំនាក់ទំនង។​ ប្រទេសកម្ពុជាក៏មាននៅក្នុងនោះដែរ។ បេក្ខជន២០នាក់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសអោយចូលរួមកម្មវិធីនេះចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ។

តម្រូវការ៖

  • មានបរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចរឺសង្គមវិទ្យា
  • មានការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសល្អ
  • មានអាយុលើលពី៣៥ឆ្នាំឡើងទៅ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link ខាងក្រោម។

http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/

Facebook Comments