អហារូបករណ៍ជប៉ុនសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ ក្នុងកម្មវិធីអន្តរវប្បធម៌ KAKEHASHI Project 2018

អាហារូបករណ៍នេះនឹងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវថ្លៃកម្មវិធីសិក្សា ថ្លៃហោះហើរ នឹងរាល់ការចំណាយក្នុងកម្មវិធីនេះ។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានអាយុពី១៥-១៧
  • មានប្រវត្តិនៃការសិក្សាល្អ
  • ជាអ្នកកំពុងរៀន ឬចង់រៀនភាសាជប៉ុនមុនកម្មវិធីចាប់ផ្ដើម
  • អាចធ្វើដំណើរដោយមិនមានអ្នកទៅជាមួយ

ផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា២០១៨ ម៉ោង ១១:00យប់

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​លក្ខន្តិក​ និងការ​ដាក់​ពាក្យចូលរួម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ AFS Thailand តាមរយៈ http://afsthailand.org/#afs-nav-kakehashi-project ឬទាញយកអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយពី https://drive.google.com/file ។

ចំពោះ​បេក្ខជន​ ដែល​ត្រូវ​តាម​ល័ក្ខខណ្ឌ និង​មាន​ចំណាប់អារម្មណ៍ អាច​បំពេញ Inquiry Form ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង http://afsthailand.org/ បន្ទាប់មក គណៈកម្មការ​​ នឹង​ផ្ញើរត្រលប់​មកវិញនូវព័ត៌មានជាក់លាក់​បន្ថែមទៀតអំពី​ការ​ដាក់ពាក្យ​។​

Facebook Comments