ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកសារពត៌មានវ័យក្មេងកម្ពុជាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងញូវយ៉ក និងអង្គការសហប្រជាជាតិ

ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកសារពត៌មានវ័យក្មេងកម្ពុជា!
បើសិនជាអ្នកជាសារព័ត៌មានវ័យក្មេងអាយុចន្លោះពី ២២ ទៅ ៣៥ឆ្នាំ អ្នកអាចមានឱកាសទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងញូវយ៉ក និងអង្គការសហប្រជាជាតិ។
ព័ត៌មានបន្ថែមនិងដាក់ពាក្យសូមចូលទៅកាន់https://outreach.un.org/raf/

Great chance for young Cambodian journalists!
Are you a journalist between the ages of 22 and 35? You have a chance to go to New York and cover the United Nations. Find out more and apply athttps://outreach.un.org/raf/

ប្រភព៖ United Nations in Cambodia

Facebook Comments