អាហារូបករណ៍អាមេរិក Young Southeast Asian Leaders Initiatives (YSEALI) Academic Fellowship

YSEALI ផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជា៖

  • ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ (Civic engagement) ការគ្រប់គ្រង បរិស្ថាន និង ធនធាន ធម្មជាតិ (Environment and natural resources management)
  • បញ្ហាបរិស្ថាន (Environmental Issues)
  • ភាពជាសហគ្រិន និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (Entrepreneurship and economic development

កម្មវិធីនេះមានរយៈពេល ៥សប្តាហ៌ នៅទីក្រុង Washington, D.C. សហរដ្ឋអាមេរិក។

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖

  • អាយុចន្លោះ ១៨-២៥ ឆ្នាំ រាប់ត្រឹមថ្ងៃដែលដាក់ពាក្យ
  • ជាសមាជិក YSEALI (ចុះឈ្មោះប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ជាសមាជិក https://asean.usmission.gov/yseali/)
  • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា
  • ជានិស្សិតកំពុងតែបន្តការសិក្សា ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សានៅតាមបណ្តាសកលវិទ្យាល័យ ឬវិទ្យាស្ថាននានា
  • មានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុង ការអាន សរសេរ និងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេស
  • មានសិទ្ធិទទួលទិដ្ឋាការសហរដ្ឋអាមេរិក J -1 (https://j1visa.state.gov/)

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៩ ឧសភា ២០១៨

ផ្ញើពាក្យស្នើសុំ និងរាល់ឯកសារជំនួយ (Supporting Documents) ទៅកាន់ [email protected]

ទាញយកពាក្យស្នើសុំ here

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://kh.usembassy.gov/yseali

Facebook Comments