អាហារូបករណ៍​​ថ្នាក់​ក្រោយ​ឧត្ដម​សិក្សា​ទៅសិក្សានៅប្រទេស​ឥណ្ឌា

រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្ឌា​រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្ឌាសម្រាប់​​ថ្នាក់​ក្រោយ​ឧត្ដម​សិក្សា​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ Nalanda ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០១៨-២០១៩ ចំនួន ០២។

បេក្ខជនអាចជ្រើសរើសមុខជំនាញណាមួយក្នុងចំណោមមហាវិទ្យាល័យ៖

  • មហាវិទ្យាល័យសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រ (School of Historical Studies)
  • មហាវិទ្យាល័យសិក្សាអេកូឡូស៊ី និងបរិស្ថាន (School of Ecology and Environmental Studies)
  • មហាវិទ្យាល័យសិក្សាពុទ្ធសាសនា ទស្សនវិជ្ជា និងប្រៀបធៀសសាសនា (School of Buddhist Studies, Philosophy and Comparative Religion)

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://www.nalandauniv.edu.in/admissions/

បំពេញ​ពាក្យ​តាម Online ៖ https://goo.gl/RNQwoC

Facebook Comments