កម្មវិធីប្រឡងសាកល្បងតាមអនឡាញដើម្បីដឹងពីសមត្ថភាព សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២

ថ្មីៗនេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានបង្កើត Online Aplication ឬប្រព័ន្ធ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​សិស្ស​ថ្នាក់ទី​១២។ វាត្រូវបានធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​ពង្រឹង​សមត្ថភាព និង​តេស្ដ​សមត្ថភាព​ដោយ​ខ្លួនឯង​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត ដោយ​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ទាំង​ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន កុំព្យូទ័រ និង​កុំព្យូទ័រ​បន្ទះ (Laptop) ទៅ​លើ​មុខ​វិជ្ជា​មួយ​ចំនួន​ដូចជា ៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា និង​ប្រវត្តិវិទ្យា ។

ទំនាក់ទំនង​ដើម្បី​សាកសួរ​ទូទៅ ៖ ០១៧ ៣៦៩ ០១៧ ឬ​អ៊ីម៉ែល [email protected]

 

Facebook Comments