អាហារូបរណ៍សិក្សាថ្នាក់បរីញ្ញាបត្រ និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសចិន

សម្រាប់អាហារូបករណ៍ពេញ៖

 • បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈចំនួន១១នាក់៖ ទស្សនៈវិជ្ជា, សេដ្ឋកិច្ច, ច្បាប់, អប់រំ, អក្សរសិល្យិ៍, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, និងគ្រប់គ្រង់
 • បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន១១នាក់៖ វិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ, វិស្វកម្ម, កសិកម្ម, និងវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រ
 • ជំនាញវិជ្ជាជីរៈចំនួន២២នាក់៖ Includespost-highschool3-year certificate programmes

សម្រាប់អាហារូបករណ៍មិនពេញលេញ៖

 • បរិញ្ញាបត្រចំនួន២២នាក់៖ ទស្សនៈវិជ្ជា, សេដ្ឋកិច្ច, ច្បាប់, អប់រំ, អក្សរសិល្យិ៍, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, និងគ្រប់គ្រង់, វិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ, វិស្វកម្ម, កសិកម្ម, និងវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រ
 • ជំនាញវិជ្ជាជីរៈចំនួន២២នាក់៖ Includespost-highschool3-year certificate programmes

 លក្ខខណ្ឌ៖

 • ជាប្រជាជនអ៊ាសាន (រួមទាំងកម្ពុជា)
 • មានអាយុក្រោម៣០ឆ្នាំ
 • មានសញ្ញាបត្រធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាមួយនឹងការសិក្សាល្អ។ សម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ ត្រូវតែមានពិន្ទុក៨០%យ៉ាងតិចនៅក្នុងមុខវិទ្យាគណិតវិទ្យា
 • មានសុខភាពល្អ
 • គោរពច្បាប់នៅប្រទេសចិន និងគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃតម្រូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យដែលទទួល (host university)
 • មិនបានទទួលអាហារូបករណ៍ដែលផ្ដល់ជូនដោយរដ្ឋាភិបានចិន រដ្ឋាបាលក្នុងតំបន់ ឬអង្គការនានាក្នុងពេលតែមួយ
 • មានកម្រិតនៅការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស ឬចិនល្អ
  • និស្សិតដែលជ្រើសរើសថ្នាក់ជាភាសាចិន ត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្រកម្រិត HSK4។
  • និស្សិតដែលជ្រើសរើសថ្នាក់ជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវតែអាចនិយាយបានល្អ។

ឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយ៖

 • ស្កេនលិខិតឆ្លងដែល
 • ថតចំលងសញ្ញាបត្រខ្ពស់់ជាងគេដែលអ្នកមាន (ជាភាសាចិន ឬអង់គ្លេស)
 • ថតចំលងប្រតិបត្តិពិន្ទុ (ជាភាសាចិន ឬអង់គ្លេស)
 • ស្កេនឯកសារព័ត៌មានអ្នកដែលអាចទាក់ទងបានពេលមានអាសន្ន (អាចជាលិខិតឆ្លងដែន, ឬអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើម)
 • ស្កេនវិញ្ញាបនបត្រ HSK/TOEFL/IELTS
 • ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣១ ឧសភា ២០១៨

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2/images/stories/Opportunities/Study_Opportunities/2018_Jiangsu/JiangsuScholar_2018%20Final.pdf

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

 • Ms Ying Zhang
 • Room2313 No. 15 West Beijing Road, Nanjing, Jiangsu, 210024,PRChina.
 • Tel: +86 25-83335998, +86 25-83335332 Fax:+862583335521
 • Email: [email protected]
Facebook Comments