ការប្រកួតសសេរសំណេរ

សកម្មភាពសង្គមដើម្បីសហគមន៍និងការអភិវឌ្ឍ (SACD) បានបង្កើតការប្រកួតសសេរសំណេរទៅលើប្រធានបទចំនួន២៖

  • ឯកជាភាវូបនីយកម្មនៃសេវាសុខភាព និងផលប៉ះពាល់លើសិទ្ធិស្ត្រី និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
  • កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរសេដកិច្ចថ្នាក់តំបន់ទូលំទូលាយ (RCEP) និងផលប៉ះពាល់មកលើសិទ្ធិរបស់កសិករខ្នាតតូចនៅកម្ពុជា

រង្វាន់៖

  • រង្វាន់លេខ១៖ កង់
  • រង្វាន់លេខ២៖Kindle
  • រង្វាន់លេខ៣៖ Kindle

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម៖ យុវជនកម្ពុជាដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ទៅ៣៥ឆ្នាំ អ្នកដែលមានឆន្ទៈក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងការវិភាគទៅដល់យុវជនកម្ពុជា។

កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ៖

  • ផុតកំណត់ថ្ងៃទី០៥ មិថុនា ២០១៨
  • ប្រកាសលទ្ធផលតង់ទី១៖ ១៤ មិថុនា ២០១៨
  • បទបង្ហាញ និងប្រគល់រង្វាន់៖ ១៧ និថុនា ២០១៨

ចំណាំ៖ អ្នកអាចសរសេរអត្ថបទរបស់អ្នកជាភាសាខ្មែរ ឬជាភាសាអង់គ្លេស!

FB Page: Social Action for Community and Development

Facebook Comments