ឱកាសហ៊ាត់ការនៅមជ្ឍមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CD-Center)

មជ្ឍមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (Cambodia Development Center) ជ្រើសរើសអ្នកហ៊ាត់ការពេញម៉ោងចំនួន២នាក់។

មុខតំណែង​៖ ជំនួនការគម្រោង​ (Project Assistant)

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬអ្នកដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សា
  • រៀនជំនាញផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច, ស្ថិតិ, ច្បាប់, គ្រប់គ្រង, ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ, បកប្រែ (អង់គ្លេស-ខ្មែរ) ឬសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍
  • អាចធ្វើការជាក្រុម
  • អាចធ្វើការពេញម៉ោង ក្នុងអំឡុងពេល៦ខែ (ក្នុងនាមជាអ្នកហ៊ាត់ការ)

អត្ថប្រយោជន៍៖

  • ទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារ
  • អាចចូលទៅប្រើប្រាស់ឯកសារ ឧបករណ៍បរិក្ខារ និងព្រឹត្តិការណ៍នៃមជ្ឍបណ្ឌល
  • ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ
  • ទទួលបានវិញ្ញាបណ្ណបត្របញ្ជាក់ពីសមិទ្ធិផលក្រោយបញ្ចប់ការហ៊ាត់ការ។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើ CV  និង Cover Letter ទៅកាន់ [email protected]

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី០៨ មិថុនា ២០១៨

សម្រាប់ព៌ត៌មានបន្ថែម ទាក់ទងទៅកាន់៖ Cambodia Development Center

Facebook Comments