ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំក្រុមកម្ពុជាទៅចូលរួមកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្មេយ៍ និងជប៉ុនលើកទី៤៥

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត
  • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ
  • ធ្លាប់បានចូលរួមកម្មវិធី មានអាទិភាព
  • មានសមត្ថភាពទៅលើជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ ទំនាក់ទំនង និងគ្រប់គ្រង
  • មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា និងចរចារ
  • មានអាយុយ៉ាងតិច៣០ឆ្នាំ

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៧ មិថុនា ២០១៨

ផ្ញើពាក្យស្នើសុំទៅកាន់ [email protected] និង [email protected]

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ទាក់ទងទៅកាន់៖

Facebook Comments