អាហារូបករណ៍សិក្សាវគ្គខ្លីជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកូរ៉េ

អាហារូបករណ៍សិក្សាវគ្គខ្លីជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកូរ៉េដែលមានឈ្មោះថា “២០១៨ KFB-AJOU”

វិទ្យាស្ថានដែលនឹងត្រូវសិក្សា៖ Graduate School of International Studies (GSIS), Ajou University, Korea

ចំនួនអ្នកដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើស៖ ១៥នាក់

រយៈពេលនៃកម្មវិធី៖ ខែតុលា ២០១៨ – មីនា ២០១៩

  • តុលា – ធ្នូ ២០១៨៖ សិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ
  • ធ្នូ ២០១៨ – មីនា ២០១៩៖ កម្មសិក្សានៅក្នុងធានាគារណាមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា
  • បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនាពេលខាងមុខ
  • ចូលរួមកម្មវិធីនេះពេញលេញ (ពីដើមដល់ចប់)
  • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសទាំងនិយាយ និងសរសេរបានល្អ និងអាចរបាយការណ៍សិក្សានានាជាភាសាអង់គ្លេស
  • មានសុខភាពល្អទាំងកាយសម្បទា និងសតិបញ្ញា

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៖ ៣១ កក្កដា ២០១៨

គេហទំព័រផ្លូវការ៖ Gsis.ajou.ac.kr

សម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម៖ [email protected]

Facebook Comments