អាហារូបករណ៍ TSP-WXIC សិក្សានៅប្រទេសចិន
 • កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង
 • បង្រៀនជាភាសាចិន
 • ជ្រើសរើស១៥នាក់
 • ចាប់ផ្ដើមចូលរៀន៖ ១៥ កញ្ញា ២០១៨
 • ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ១០ កក្កដា ២០១៨

លក្ខខណ្ឌ៖

 • មានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពយ៉ាងហោចណាស់៤ឆ្នាំ
 • ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំពីបរទេស (ក្រៅពីប្រទសចិន)
 • មានសុខភាពល្អ
 • មានឥរិយាបថល្អ គោរពច្បាប់ប្រទេសចិន និងមិនដែលជាប់បទឧក្រិដ្ឋ
 • ត្រូវមានកម្រិតសិក្សាល្អ (Good grade) តាមលក្ខខណ្ឌនៅនីមួយ
 • ចេះភាសាចិន (ត្រូវមានវិញ្ញាប័ណ្ណបត្របញ្ជាក់ពីចំណេះដឹងភាសាចិនកម្រិត HSK-Level II)
 • ត្រូវបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល៏យ និងមានអាយុមិនលើសពី២៥ឆ្នាំ។

ឯកសាដែលត្រូវមាន៖

 • ពាក្យស្មើសុំនៃ TSP
 • សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Statement: យ៉ាងហោចណាស់៥០០ពាក្យ ជាភាសាចិន ឬអង់គ្លេស)
 • មានសញ្ញាបត្រ និងប្រតិបត្តិពន្ទុ
 • ថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅដែលពាក់ព័ន្ធ
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីសុខភាព
 • វិញ្ញាបណ្ណបត្របញ្ជាក់ពីចំណេះដឹងជាភាសាអង់គ្លេស ឬចិន

របៀបដាក់ពាក្យ៖ http://www.studyinjiangsu.org/lxjsxmgl/pages/scholarship/guide.jsp

គេហទំព័រផ្លូវការ៖ http://www.studyinjiangsu.org/lxjsxmgl/tspCourseInfo_toProgram.do?id=38548C48429B4206B77D10E21BBC4C2D

Facebook Comments