កម្មវិធី Film Leaders Incubator: FLY2018 នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជាប្រជាជាតិអាស៊ាន ឬកូរ៉េ (រួមទាំងកម្ពុជា)
  • កើតចន្លោះ ១៩៩៣-២០០២
  • មានបទពិសោធន៍ផលិតខ្សែរភាពយន្តខ្នាតខ្លី, ខ្សែរភាពយន្តឯកសារ, ឬការងារវិឌីអូផ្សេងៗចំនួន២
  • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ

ឯកសារដែលត្រូវមាន៖

  • Cover Letter (Click to download) & វីដេអូណែនាំពីខ្លួនឯង (ជាភាសាអង់គ្លេស និងមិនលើសពី១នាទី) ដែលរៀបរាប់ពី៖ ការជំរុញក្នុងការដាក់ពាក្យ, ណែនាំពីខ្លួនឯងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារភាពយន្ត, និងគម្រោងការងារនៅក្នុងវិស័យភាយន្តនាពេលអនាគត។

កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ៖

  • ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ មិថុនា ២០១៨
  • ប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយ៖ ០៨ សីហា ២០១៨
  • Online pre-production៖ ១០ កញ្ញា – ១៦ វិច្ឆិការ ២០១៨
  • អំឡុងពេលគម្រោង FL2018៖ ២១ វិច្ឆិការ – ០៤ ធ្នូ ២០១៨

ព័ត៌មានបន្ថែម៖

Facebook Comments