អាហារូបករណ៍រដ្ឋាល Guizhou សម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេហ៍ ឆ្នាំ២០១៨

កម្រិតអាហារូបករណ៍៖

 • ថ្នាក់បណ្ឌិត៖ ២៦ កន្លែង
 • ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត៖ ១៣០ កន្លែង
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖ ៧៦១ កន្លែង
 • ជំនាញវិជ្ជាជីវ៖ ២០០ កន្លែង
 • ភាសាចិន និងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្រាប់១ឆ្នាំ+៖ ៤៣១ កន្លែង

លក្ខខណ្ឌទូទៅ៖

 • មានសញ្ជាតិខុសពីប្រទេសចិន, មានលិខិតឆ្លងដែន, មានសុខភាពល្អ, គោរពច្បាប់ប្រទេស និងគោលការណ៍សាលា, មានប្រវត្តិនៃការសិក្សាល្អ
 • សម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត៖ ត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងមានអាយុមិនលើសពី៤៥ឆ្នាំ
 • សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត៖ ត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងមានអាយុមិនលើសពី៣៥ឆ្នាំ
 • សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាត្រ៖ ត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងមានអាយុមិនលើសពី៣០ឆ្នាំ

ផុតកំណត់៖ ៣០ មិថុនា ២០១៨

 • ព័ត៌មានលម្អិត៖ Click
 • គហទំព័រផ្លូវការ៖ Click
 • The application form of Guizhou Government Scholarship. Click
 • More details of Guizhou province and universities in China. Click
 • The introduction to Guizhou Medical University. Click
 • The introduction to Guizhou University of Finance and Economics. Click
Facebook Comments