ឱកាសក្លាយជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅ Leadership Community Toastmasters

កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ៖

  • ផុកកំណត់ថ្ងៃដាក់ពាក្យ៖ ១៨ កក្កដា ២០១៨
  • លទ្ធិផលវគ្គជម្រុះ៖ ថ្ងៃទី២២ កក្កដា ២០១៨
  • ដំំណើរការសម្ភាសន៍៖ ២៣-២៥ កក្កដា ២០១៨
  • បោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងនៃសមាជិកបច្ចុប្បន្ន និងគណៈកម្មាធិកា៖ ថ្ងៃទី១ សីហា ២០១៨
  • ថ្ងៃណែនាំ៖ ៤ សីហា ២០១៨
  • រយៈពេលនៃការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត៖ ខែសីហា ២០១៨ – មករា ២០១៩

សម្គាល់៖

  • និស្សិតដែលរៀនមួយសាកលវិទ្យាល័យ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យ
  • មានតែបេក្ខជនចំនួន១០នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបានជ្រើសរើស

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និងដាក់ពាក្យស្នើសុំ៖ https://docs.google.com/forms

Facebook Comments