ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់កម្មវិធី ២០១៨ Teach For Cambodia Fellowship

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជាជនជាតិកម្ពុជាមានអាយុក្រោម៣៥ឆ្នាំ
  • បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅលើមុខជំនាញណាមួយគិតត្រឹមថ្ងៃទី១​ វិច្ឆិកា ២០១៨ (គ្រូដែលកំពុងបង្រៀននៅតាមសាលារដ្ឋមានសិទ្ធដាក់ពាក្យដោយមិនបាច់មានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ)
  • មានភាពបត់បែន និងចង់ធ្វើការនៅសាលាដែលបានកំណត់ជូន (ចាប់ពីថ្នាក់ទី៤-១១ នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ កណ្ដាល និងកំពុងចាម)

បទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនមិនត្រូវបានយកមកធ្វើជាលក្ខខណ្ឌក្នុងកម្មវិធី Fellowship នេះទេ។ រាល់បញ្ញាវ័ន្ត និងអ្នកដែលមានជំនាញទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យ។ គ្រូដែលកំពុងបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានឯកជន ឬរដ្ឋក៏មានសិទ្ធដាក់ពាក្យដែរ។

ព័ត៌មានលម្អិត និងដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ៖ http://teachforcambodia.org/become-a-fellow/

Facebook Page: Teach For Cambodia

Facebook Comments