ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅ United Nations Volunteers in Cambodia

United Nations Volunteers in Cambodia កំពុងស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីក្លាយជាសមាជិកក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកឯកទេសផ្នែកគោលនយោបាយការងារយុវជន។
គម្រោងនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជំនាញយុវជននិងភាពមានការងារធ្វើតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្ត។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមុខតំណែងនៅទីនេះ bit.ly/unv-applyសម្រាបការដាក់ពាក្យ៖ សូមផ្ញើ CV និង Motivation Letter មកកាន់អ៊ីម៉ែល [email protected]

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានអាយុ២២ឆ្នាំយ៉ាងតិច
  • បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬខ្ពស់ជាង (ជំនាញគោលនយោបាយសាធារណៈ, វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ, ច្បាប់, សង្គមវិទ្យា)
  • មានបទពិសោធន៍២ឆ្នាំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈ ឬអភិវឌ្ឍយុវជន មានអាទិភាព
  • មានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរខ្ពស់ (ទាំងការប្រស្រ័យទាក់ទង និងសរសេរ)
  • យល់ដឹងពីបរិបទសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយកម្ពុជា
  • មានបទពិសោធន៍ដឹកនាំ ឬវាយតម្លៃគម្រោង មានអាទិភាព
  • ជំនាញកំព្យូទ័រ, ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ, ….
  • ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹង UN (មិនចាំចាច់)

ក្នុងSubjectអ៊ីម៉ែល សូមដាក់ឈ្មោះតួនាទី និងមុខតំណែងដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ! មានតែបេក្ខជនផ្ញើ CV និង Motivation Letter នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងដំណើរការជ្រើសរើស!
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យសុំ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ 

Facebook Page: United Nations Volunteers in Cambodia

Facebook Comments