កម្មវិធី Summer Camp on Mobile Marketing នៅសាកលវិទ្យាល័យ Chiang Mai

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជានិស្សិតបរិញ្ញាបត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រា (PUC)
  • រៀនជំនាញ៖ ធុរកិច្ច, ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា (IT), និងជំនាញដ៏ទៃទៀត
  • មានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់
  • មានសមត្ថភាពលើជំនាញទំនាក់ទំនង, បទបង្ហាញ. និងនិយាយជាសាធារណៈ (Public Speaking)
  • មានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ពស់ និងសាវាសហគម/ការងារស្ម័គ្រចិត្ត

ព័ត៌មានស្ដីពីកម្មវិធី៖

  • ឈ្មោះ៖ Summer Camp on Mobile Marketing: WeChat Application Training
  • ទីកន្លែង៖ Chaing Mai ប្រទេសថៃ
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ១២-២៣ កញ្ញា ២០១៨
  • ថ្លៃចំណាយ៖ ហ្រ្វី (Free) ថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ, ធ្វើដំណើរ, អាហារ, និងស្នាក់នៅ

ដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ (PUC) ដើម្បីទទួលពាក្យ

ផុតកំណត់៖ ១០ កក្កដា ២០១៨

FB Page: PUC Student Affairs Division

Facebook Comments