អាហារូបករណ៍លើកទឹកចិត្តរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្ដល់អាហារូបករណ៍លើកទឹកចិត្តដល់សិស្ស-និស្សិត ព្រះសង្ឈ… ដើម្បីចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។

ផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

បញ្ជាក់៖

  • បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលក្នុងជម្រើសណាមួយក្នុងជម្រើសដែលមាននៅក្នុងរូបថតខាងក្រោម
  • ចំពោះបេក្ខជនដែលមិនអាចទទួលបានលក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទៅ១៣ ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរូបខាងក្រោម បេក្ខជននឹងទទួលាបនអាហារូបករណ៍លើកទឹកចិត្តចំនួន២០% សម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីសិក្សា។ ហើយបេក្ខជន នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ៤០% ចំពោះការបង់ប្រាក់លើកទីមួយតែប៉ុណ្ណោះ។

ចំពោះអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះ អាចទាក់ទងទៅកាន់៖

Facebook Comments