អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសកូរ៉េ

សាកលវិទ្យាល័យ Ajou នៃប្រទេសរដ្ឋកូរ៉េផ្ដល់អាហារូបករណ៍១០០%ស្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅអោយប្រទេសមួយចំនួន ក្នុងជំនាញ៖

 • ធុរៈកិច្ចអន្តរជាតិ (International Business)
 • ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (International Trade)
 • សិក្សាអង្គការរដ្ឋាភិបាល (NGO Stydies)
 • អភិវឌ្ឍ និងសហប្រតិបត្ដិការអន្តរជាតិ (International Development and Cooperation)

រយៈពេលនៃការសិក្សា៖ ០១ កញ្ញា ២០១៨ – សីហា ២០២០ (២៤ខែ)

លក្ខខណ្ឌ​៖

 • ជានិស្សិតដែលទទួលបានបាកឧទ្ទេសនាមផ្លូវការពី Suwon’s sister cities (រួមមានខេត្តសៀមរាប, ប្រទេសកម្ពុជា, ឬអាចស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត) និងមានយ៉ាងហោចណាស់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស ទាំងការសរសេរ​ និងនិយាយ ដើម្បីរៀននៅក្នុងថ្នាក់ដែលរៀនជាភាសាអង់គ្លេសទាំងស្រុង និងសរសេររបាយការណ៍ និងនិក្ខេបទជាភាសាអង់គ្លេស
 • មានឥរិយាបទជាវិជ្ជមាន និងឆន្ទៈរឹងមាំក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាស្ថានវប្បធម៌ចម្រុះ និងយល់ពីវប្បធម៌ប្រទេសកូរ៉េ
 • មានសីលធម៌ល្អ
 • មានសុខភាពល្អ ទាំងផ្លូវកាយ និងសតិបញ្ញា

អត្ថប្រយោជន៍៖

 • អាហារូបករណ៍១០០%ទាំង ៤ឆមាស
 • ១០០% លើបន្ទប់ស្នាក់នៅ (Dormitory)
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៣៨០,០០០ KRW

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://drive.google.com/file/

FB Page: Cambodian Student Association in Korea

Facebook Comments