កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំ SHE CAN ទៅសហរដ្ឋអាមេរិច

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជាបេក្ខនារីដែលមានអាយុចន្លោះ ១៧-២៣ឆ្នាំ
  • ចង់រួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេស
  • បញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យគិតត្រឹមខែមករា ២០១៩
  • ជាបេក្ខនារីមកពីគ្រួសាមានចំណូលទាប
  • ចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិច
  • ជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសាលា ឬសហគមន៍
  • មានសត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់
  • ប្រវត្តិនៃការសិក្សាល្អ (បានចំណាត់ថ្នាក់ស្ទើរតែឥតខ្ជោះនៅក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ជាតិ)
  • អាចចំណាយពេលវេលាទាំងស្រុងដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីចាប់ពីខែកុម្ភ៖ – មិថុនា​ ២០១៩
  • អាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត និងកុំព្យូទ័រជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីតាមដាន

ផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី០១ វិច្ឆិកា ២០១៨

ព័ត៌មានលម្អិត៖ http://www.shecan.global/become-a-scholar.html

FB Page: SHE CAN

Relating information from US Embassy in Cambodia: www.facebook.com/us.embassy.phnom.penh

Facebook Comments