ឱកាសការងារជាជំនួយការគម្រោងនៃ JENESYS

លក្ខខណ្ឌ៖

  • យ៉ាងហោចណាស់មានបរិញ្ញាបត្រណាមួយនៅក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម មានជាអាថ៌ជំនាញអប់រំ, ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ឬអភិវឌ្ឍន៍
  • ជំនាញបច្ចេកទេស ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង ឬវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធ
  • មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តន៍ទៅលើការងារដែលមានទំហំធំ និងគម្រោងពហុយុវជន (multi-sector youth project) មានអាទិភាព
  • មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើគម្រោង និងរៀបចំលំហូរការងារ ជាមួយនឹងការបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងមិនបោះបង់រហូតដល់កាលកំណត់ (deadline)
  • មានជំនាញក្នុងការនិយាយ​ និងសរសេរសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង រួមទាំងបទពិសោធនៅក្នុងបរិយាកាសវប្បធម៍ចម្រុះ និងនៅថ្នាក់អន្តរជាតិ
  • មានជំនាញទំនាក់ទំនង (Interpersonal skill) ដោយបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងរក្សាទំនាក់ទំនងការងារជាមួយនឹងថ្នាក់លើ (Stakeholders)

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៦ សីហា ២០១៨

ផ្ញើពាក្យស្នើសុំ (application) ទៅកាន់ [email protected] ដោយហាយឡាយ៍ (highlighting) សមត្ថភាពដែលស៊ីគ្នានឹងមុខតំណែង។ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពលម្អិតនៃ CV, សញ្ញាបត្រសិក្សា, និងបំពេញទម្រង់ស្នើសុំធ្វើការរបស់ ASEC ភ្ជាប់នឹងរូបភាព។

សម្រាប់ការទាញយកពាក្យសុំធ្វើការ៖ www.asean.org/opportunities

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ http://asean.org

FB Page: ASEAN Foundation

Facebook Comments