ឱកាសការងារហ៊ាត់ការពេញម៉ោងនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជ្រើសរើសអ្នកហ៊ាត់ការពេញម៉ោង។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាជំនាញណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធ
  • មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ
  • មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងការងារ
  • អាចធ្វើការប្រកបដោយឯករាជ្យ
  • អាចធ្វើការរយៈពេល៦ខែ

អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចផ្ញើ CV និង Cover Letter (combined in one PDF ONLY) ទៅកាន់ [email protected]

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៣ កក្កដា ២០១៨

FB Page: I AM CLEAN

Facebook Comments