ម្មវិធីបោះជំរុំ PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018 នៅប្រទេសថៃ

ក្រុមហ៊ុន PTT បានបង្កើតកម្មវិធីបោះជំរុំ PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018 រយៈពេល៨ថ្ងៃ នៅប្រទេសថៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣-១០ វិច្ឆាកា ២០១៨។

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់បេក្ខជនរួមមាន៖

  • ជានិស្សិតសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យផ្នែក Business ឬ Engineering ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
  • មានកម្រិត GPA ជាអាប្បបរមា ៣.០
  • ជាជនជាតិខ្មែរ ថៃ លាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ឬហ្វីលីពីន

អ្នកដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវតែ៖

  • ចុច like លើគហទំព័រ PTTOR Seeding The Future
  • បង្កើតវីដេអូខ្លីរយៈពេល០២នាទី ដែលមានរួមបញ្ចូល៖

១. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

២. ប្រាប់ពីមូលហេតុចង់ចួលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរុំនេះ

៣. អាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តភាពអ្វីដែលអ្នកនឹងបង្កើតប្រសិនបើអ្នកទទួលបានកម្ចីមិន​កំណត់មួយចំនួនពីធនាគារ

ផុសវីដេអូខ្លីរបស់អ្នកនៅលើគហទំព័រ PTTOR Seeding The Future ដោយមិនអោយហួសពីថ្ងៃទី២១ កញ្ញា ២០១៧

លទ្ធផលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី០៧ តុលា ២០១៧

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ PTTOR Seeding The Future

Facebook Comments