កម្មវិធី The Pinnacle៖ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិសេស

កម្មវិធី The Pinnacle គឺជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យុវជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពង្រឹងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ, ភាពជាសហគ្រិន, និងជំនាញលក់។ កម្មវិធីនេះទៀតសោធមានគោលបំណងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនអោយក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព, ជើងឯកក្នុងការលក់ និងភាពជាសហគ្រិន។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជានិស្សិតអាយុចន្លោះពី១៨-២៥ឆ្នាំ
  • ការប្ដេជ្ញាចិត្ត៦ខែនៃកម្មវិធី
  • អាចធ្វើការងារដែលត្រូវបានដាក់អោយ
  • អាចធ្វើការ និងចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានា (៤ម៉ោងនៅថ្ងៃអាទិត្យ)
  • ចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកលក់ និងជំនាញអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ
  • បង់វិភាគទាន$១៥សម្រាប់ថ្លៃរដ្ឋាបាល (សម្រាប់ជួលបន្ទប់ និងវិញ្ញាបនបត្រ)

ផុតកំណត់៖ ៣០ កក្កដា ២០១៨

កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ០៥ សីហា ២០១៨

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និងការចុះឈ្មោះ៖ https://docs.google.com/forms

FB Page: Young Leadership Ambassadors

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

Facebook Comments