ឱកាសការងាររបស់ Young Innovator Program នៅ Development Innovations Cambodia

ឱកាសការងារសម្រាប់យុវវ័យ! DI កំពុងទទួលពាក្យសម្រាប់កម្មវិធី Young Innovator Program ជំនាន់ទី២! កម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាដែលមានបំណងចង់ស្វែងយល់អំពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃបង្កើត និងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមនៅក្នុងឱកាសការងារពេញម៉ោង។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
  • បង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគំនិតថ្មី (Innovation) និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាក់ការអភិវឌ្ឍន៍
  • បង្ហាញពីការពេញចិត្ត (enthusiasm) និងការចង់ដឹង (curiosity), ឆន្ទៈក្នុងការរៀន
  • មានការគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្ពស់ និងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភាពលម្អិត
  • មានភាពជាអ្នកចាប់ផ្ដើម, សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការឯករាជ, និងធ្វើការជាក្រុម
  • អាចចូលរួមពេញលេញក្នុងកម្មវិធី Young Innovator
  • សមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេសខ្ពស់

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៧ សីហា ២០១៨

របៀបដាក់ពាក្យ៖

  • ដាក់ស្នើ Cover Letter និង​ CV (មិនអោយលើសពី៣ទំព័រ) ទៅកាន់ [email protected]

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ http://www.development-innovations.org/?job=young-innovator-program

FB Page: Development Innovations Cambodia

Facebook Comments