កម្មវិធី Atlas Corps Fellowship (USA)

លក្ខខណ្ឌ៖

  • បទពិសោធន៍២ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអាជីព
  • មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ
  • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស (និយាយ, សរសេរ, និងអាន)
  • មានអាយុស្មើ ឬក្រោម៣៥ឆ្នាំ
  • ដាក់ពាក្យស្នើសុំបម្រើការទៅប្រទេសក្រៅពីប្រទេសរបស់ខ្លួន
  • ត្រូវត្រលប់មកប្រទេសកំណើតវិញក្រោយរយៈពេល១២-១៨ខែនៃកម្មវិធី
  • ប្ដេជ្ញាចិត្តរស់នៅក្នុងរង្វង់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋាន (អាហារ, ផ្ទះរួម, និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ)

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ សីហា ២០១៨

សំណួរចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី៖ http://www.atlascorps.org/faq.php

ស្រាប់ព័ត៌មានល្អិត៖ http://www.atlascorps.org/apply-to-united-states.php

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ៖ https://atlascorps.embark.com/auth/login

ទំនាក់ទំនង៖ [email protected]

Facebook Comments