ឱកាសអាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត តាមរយៈ Hinrich Foundation

Hinrich Foundation and YTI Suntex Pte., Ltd. (a company of Luen Thai Holdings, Ltd.) បានបង្កើតកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អ្នកដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ២០១៨ (the 2018 Global Trade Leader Development Program)។ អ្នកនឹងទទួលបានឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះ រួមជាមួយនឹងឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា
  • មានបរិញ្ញាបត្រជំនាញវិស្វកម្ម, កម្មន្តសាលកម្ម (manufacturing), ធុរៈកិច្ច, ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
  • បេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៍ចន្លោះពី១-៣ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្ម ឬវាយនភ័ណ្ឌមានអាទិភាព
  • ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស ដោយបង្ហាញពិន្ទុប្រឡង IELTS, TOEFL ឬសាកលវិទ្យាល័យ
  • បំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌគ្រប់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតរបស់សាកលវិទ្យាល័យដើម្បីចូលរៀន

ផុតកំណត់៖ ០៤ កញ្ញា ២០១៨

ស្រាប់ព័ត៌មានល្អិត៖ TCD-Flyer-YTI-Suntex-Luen-Thai-Hinrich.pdf

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ៖ https://hinrichfoundation.site-ym.com/event/luenthai_gpem

គេហទំព័រផ្លូវការ៖ https://hinrichfoundation.site-ym.com

ទំនាក់ទំនងEmail៖ [email protected] 

Facebook Comments