ឱកាសការងារហ៊ាត់ការជាមួយអង្គភាពស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច នៃCDRI

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជានិស្សិតឆ្នាំទី៤ ឬទើបបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ក្នុងជំនាញសេដ្ឋកិច្ច, សិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ ឬសិក្សាអន្តរជាតិ, ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
  • យល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវបរិមាណ/គុណភាព (quantitative/qualitative research methods)។ បទពិសោធន៍ខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹង EXCEL, SPSS និងការវិភាគ។ មានឥរិយាបថវិជ្ជមាន និងធ្វើការជាក្រុមបានល្អ
  • មានឆន្ទៈចង់សិក្សា និងអនុវត្តន៍ភារៈកិច្ចជាច្រើន ដូចដែលបានតម្រូវដោយប្រធានអង្គភាព ឬអ្នកស្រាវជ្រាវ
  • មានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ ទាំងភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស, ទាំងនិយាយ និងសរសេរ
  • មានឥរិយាបថវិជ្ជមាន, ប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ, និងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាក្រុម និងឯករាជ្យ
  • ប្ដេជ្ញាចិត្តធ្វើការក្នុងមុខតំណែងនេះរយៈពេល៦ខែយ៉ាងតិច

អត្ថប្រយោជន័៖

  • ទទួលបានការណែរនាំពី CDRI និងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈ
  • ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលមានថាមវ័ន្ដ (Dynamic) និងការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់
  • ទទួលបានប្រាក់ខែ$២០០។

ផុតកំណត់៖ ០៦ សីហា ២០១៨

ចំពោះអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ អាចផ្ញើ CV និង Cover Letter ដែលរៀបរាប់ពីហេតុផលជម្រុញទឹកចិត្ត និងគុណសម្បត្តិ [email protected]

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្ពិត៖ https://cdri.org.kh

Facebook Comments