ឱកាសប្រឡងយកអាហារូបករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Zaman

សាកលវិទ្យាល័យ Zaman បានផ្ដល់ឱកាសអោយសិក្សានុសិស្សក្នុងការប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។

ដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងការប្រឡងនេះ៖  https://www.zamanu.edu.kh/scholarship_form
កាលបរិច្ឆេទប្រឡង៖ ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

សូមចុះឈ្មោះ និង មកបង់ប្រាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ឲ្យបានមុន ថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

សិស្សានុសិស្សត្រូវបង់ប្រាក់$៥ ក្នុងការប្រឡង១មុខវិជ្ជា។ សិស្សានុសិស្សដែលចុះឈ្មោះឬបង់ប្រាក់ក្រោយថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា នឹងតម្រូវឲ្យបង់$១០សម្រាប់ការប្រឡងមួយមុខវិជ្ជា ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអញ្ជើញមកសាកសួរនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ដោយផ្ទាល់ ឬទូរសព្ទទៅកាន់លេខ០១៧ ៩៩៦ ១១១/០១៥ ៩៩៦ ១១១។

FB Page: Zaman University

Official Website: www.zamanu.edu.kh

Facebook Comments