ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹង SPARK 3

ជាមួយនឹងការជោគជ័យក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី SPARK ២ដងកន្លងមក ឥឡូវនេះ SPARK បាននឹងកំពុងតែប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត (Volunteer) ក្នុងការរៀបចំ SPARK 3 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១១ វិច្ឆិកា ២០១៨ នៅមជ្ឍមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-កូរ៉េ។

ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមចូលទៅកាន់៖: https://goo.gl/XLViTt

ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី១០ សីហា ២០១៨

FB Page: SPARK. Phnom Penh

Facebook Comments