អាហារូបករណ៍ថ្នាក់​​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ 

អាហារូបករណ៍១០០% ថ្នាក់​​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ហ្វីលីពីន​

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជាជនជាតិខ្មែរ
  • មានអាយុក្រោម៤៥ឆ្នាំ
  • ជាប់លក្ខខណ្ឌចូលរៀនសម្រាប់កម្មវិធីអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដោយគម្រោងនេះ
  • មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្ម ឬវិទ្យាសាស្ត្រ
  • ទទួលការយល់ព្រមដោយស្ថាប័នដែលខ្លួនបាននៅ (Sending Institutions in their home country) ដែលរំពឹងទុកបេក្ខជនទាំងនោះនឹងត្រលប់មកធ្វើជាបុគ្គលិក/អ្នកស្រាវជ្រាវក្រោយពេលបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សា
  • ត្រូវតែជាសិស្សពូកែក្នុងចំណោម១៥%ដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាចុងក្រោយថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ, ឬពិន្ទុ GPA៣.០/៤.០ ឬ៧.៥/១០ នៅក្នុងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ, ឬជោគជ័យគួរអោយកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការសិក្សាដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងភស្ភុតាង។
  • មានពិន្ទុសម្ថភាពភាសាអង់គ្លេសដែលមានសុពលភាព និងធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវជាភាសាអង់គ្លេស (IELTS ឬ TOEFL
  • មិនធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋ
  • មានសុខភាពល្អ ទាំងកាយសម្បទាន និងសតិបញ្ញា។

– ផុតកំណត់៖ ៣១ សីហា ២០១៨
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ https://goo.gl/xa8nTX
– ទាញ​យក​ពាក្យ៖ https://goo.gl/NzLcKt
– ដាក់​ពាក្យ​នៅ ៖ ស្ថាន​ទូត​ហ្វីលីពីន​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា

Facebook Comments