ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ចូលរៀន​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​រង និង​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កំពង់ឈើទាល

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាផ្ដល់អាហារូបករណ៍១០០% ចំនួន២៧០កន្លែង ដោយបែងចែកជាអាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្ររងចំនួន១៨០កន្លែងលើ០៦មុខជំនាញ និងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន៩០កន្លែងលើ០៣មុខជំនាញ អោយចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កំពង់ឈើទាល សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨-២០១៩។

+ការ​ជ្រើសរើស​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ
– កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់ ៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ វេលាម៉ោង ១៧:០០ នាទី
– ទី​កន្លែង​យកពាក្យ និង​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​អាហារូបករណ៍ ៖ វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កំពង់ឈើទាល
– ទាញយកពាក្យ​ស្នើសុំ​អាហារូបករណ៍ ៖ https://goo.gl/iqhHjf
+ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​រង
– កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់ ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៨ វេលាម៉ោង ១៧:០០ នាទី
– កាលបរិច្ឆេទ​ប្រឡង ៖ ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៨
– ទី​កន្លែង​យកពាក្យ និង​ទទួល​ពាក្យ ៖ វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កំពង់ឈើទាល

  • ទាញយក​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រឡង ៖https://goo.gl/7ZKW7h
  • សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត ៖ ០១២ ៥៣ ០៣ ១២ ឬ ០៩៦ ៦៨៦ ៤២ ៦២ ឬ​០៨៩ ៦៥០ ៣៣៣ ឬតាមរយៈ
  • Facebook Page: KCIT 
  • FB: Page: MoEYS Cambodia

Facebook Comments