កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ 2018 SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award

លេខាធិការដ្ឋាន SEAMEO បានជូនដំណឹងពីការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ 2018 SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Awardក្រោមប្រធានបទ “Applying Local Wisdom for Environment Conversation”។

លក្ខខណ្ឌ៖

សាលាចំណេះទូទៅរដ្ឋ/ឯកជន និងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសមកពីប្រទេសជាសមាជិក SEAMEO។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ៖ http://www.seameo.org

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Ms. Piyapa Su-angavatin មន្ត្រីលេខាធិការដ្ខាន SEAMEO តាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ [email protected] (cc: [email protected])

Facebook Comments