ឱកាសក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត (Paid Volunteer) នៅ UN Volunteer

អត្ថប្រយោជន៍៖

  • ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ដែលនឹងអាចគ្របដណ្ដប់លើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ
  • ថ្លៃធ្វើដំណើរ
  • Setting-in-grant ​ដែលនឹងគិតទៅលើរយៈពេលនៃការបំពេញភារកិច្ច និងបង់នៅពេលចាប់ផ្ដើមការងារ
  • ធនារ៉ាប់រងលើជីវិត, សុខភាព, និងភាពពិការអចិន្ត្រៃយ៍
  • ការឈប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំ
  • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើការស្នាក់នៅ

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានអាយុចន្លោះ១៨-៥៥ឆ្នាំ
  • មានបពិសោធន៍ការងារអាជិព២ឆ្នាំយ៉ាងតិច ដែលពាក់ព័ន្ធ
  • ចំណេះដឹងខ្ពស់ទៅលើភាសាអង់គ្លេស, អេស្ប៉ាញ, ឬបារាំង

ដើម្បីចុះឈ្មោះ៖ https://vmam.unv.org/candidate/signup

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://www.unv.org/become-volunteer/volunteer-in-your-country/why-volunteer-your-country-un

ប្រភព៖ InsightOpps
Facebook Comments