ចូលរួមអានសៀវភៅដើម្បីឈ្នះរង្វាន់មួយនឹងកម្មវិធី American Corner Reading Contest

ចូលរួមអានសៀវភៅដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ដូចខាងក្រោមនេះជាមួយនិងកម្មវិធី American Corner Reading Contest។ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សអាចចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ!

លក្ខខណ្ឌ

  • ជាសិស្សវិទ្យាល័យ
  • សិស្សចេះភាសាអង់គ្លេស
  • មានអាយុចន្លោះ១៥-២៣ឆ្នាំ
  • មានកាតសិស្ស និងរូបថត៣x៤

Please contact us for more information 010/011 50 21 21 or [email protected]

Source: American Corner Cambodia – PUC

Facebook Comments