ឱកាសអាហារូបករណ៍នៅ Advanced Centre for Empowerment (ACE)

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ ឬនិស្សិតឆ្នាំទី១,២លើគ្រប់ជំនាញ
  • ជានិស្សិតមកពីបណ្ដាខេត្តនានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  • ជានិស្សិតដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលមានសក្ដានុពលក្នុងពេលអនាគត់
  • ជានិស្សិតដែលមានឆន្ទៈស្រលាញ់ចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សង្គម តាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានជួយដល់សង្គម
  • ផ្ដល់អទិភាពដល់និស្សិតដែលសិក្សាជំនាញច្បាប់ គណនេយ្យ ពេទ្យ គ្រប់គ្រង អប់រំ និងអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៨ កញ្ញា ២០១៨

ដើម្បីដាក់ពាក្យ៖ សូមទៅទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍រាល់ម៉ោងធ្វើការ ថ្ងៃច័ន្ធ-សុក្រ (៨:៣០-១២:០០, ១៣:៣០-១៧:០០) នៅ Advanced Centre for Empowerment (ACE)

FB Page: Advanced Centre for Empowerment

Facebook Comments